PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Projektiranje vseh vrst in faz projektne dokumentacije


  • Idejna zasnova (IDZ)

Namen je pridobitev projektnih pogojev oziroma soglasij za priključitev pristojnih soglasodajalcev.

  • Idejni projekt (IDP)

Namen je izbor najustreznejše variante nameravanega objekta oziroma načina izvedbe del, ki se izdela le, če je tako določeno s posebnimi predpisi ali če to izrecno pisno zahteva investitor.

  • Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)

Je projekt namenjen pridobitvi gradbenega dovoljenja (GD). Zato je po Pravilniku zelo natančno določena predvsem vsebina Vodilne mape, iz katerih morajo biti razvidni vsi osnovni podatki, na osnovi katerih upravni organ izda GD.

  • Projekt za izvedbo (PZI)

PZI naj bi podrobneje obdelal vse, kar je prikazano v PGD. Posamezni načrti PZI morajo zato prikazovati vse tisto, kar je potrebno, da se objekt zgradi in prične uporabljati (obratovati).

  • Projekt izvedenih del (PID)

Projekt izvedenih del je projekt za izvedbo, dopolnjen s prikazom vseh morebitnih odstopanj izvedenih del od projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo. Njegov namen je pridobitev uporabnega dovoljenja.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑